tec.nicum consulting

Risico-evaluatie volgens ISO 12100:2010

Aan de hand van de norm ISO 12100:2010 voeren de specialisten van tec.nicum risico-evaluaties uit en stellen zij een gedetailleerde evaluatie op van de gevaren die (kunnen) uitgaan van nieuwe of gewijzigde machines. Daarnaast analyseren ze de overeenstemming van de machines met de geldende wetgevingen en normen. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken stellen ze aanbevelingen met betrekking tot de te nemen maatregelen en uit te voeren correcties op, om te garanderen dat er uitsluitend veilige en normconforme machines op de markt worden gebracht.

De resultaten van de onderzoeken worden gedocumenteerd in een gedetailleerd eindverslag. Hierbij wordt de nadruk gelegd op een optimaal evenwicht tussen de veiligheid, de ergonomie en de productiviteit van de machine of installatie.

Desgevallend wordt deze dienstverlening aangevuld met het opstellen van een verklaring van overeenstemming met de geldende richtlijnen (bijvoorbeeld EG-conformiteitsverklaring in overeenstemming met de Machinerichtlijn voor de Europese markt).

Nieuws

Geen nieuws in deze lijst: